ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ການຈັດຊື້ ເຄື່ອງອຸປະກອນປັບປຸງລະບົບເຄື່ອຂ່າຍພາຍໃນ ແລະ ອິນເຕີເນັດຂອງກະຊວງ ຕສ

12/11/2021 ~ 12/11/2021

ໜັງສືເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ການຈັດຊື້ ເຄື່ອງອຸປະກອນປັບປຸງລະບົບເຄື່ອຂ່າຍພາຍໃນ ແລະ ອິນເຕີເນັດຂອງກະຊວງ ຕສ

 

ຊົມເຊີຍວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມ 157 ປີ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2021
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບຫຼ້າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ