ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ສຳນັກງານໃຫຍ່

1. ຫ້ອງການກະຊວງ ເບີໂທລະສັບ: 021215877

2. ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ເບີໂທລະສັບ: 021218720, 021222972

3. ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ເບີໂທລະສັບ: 021219902

4. ກົມການເງິນ ເບີໂທລະສັບ: 021241180

ອີເມວ: info@mpt.gov.la

 

 

 

 

ສຳນັກງານຫຼັກ 3

1. ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ເບີໂທລະສັບ: 021316600

2. ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເບີໂທລະສັບ: 021312427

3. ກົມເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ(ກົມໄອທີ) ເບີໂທລະສັບ: 021316563

4. ອົງການດັດສົມ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເບີໂທລະສັບ: 021316560

5. ສູນສົ່ງເສີມເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເບີໂທລະສັບ: 021316562

6. ກົມໄປສະນີ ເບີໂທລະສັບ: 021315115

7. ກົມກວດກາ ເບີໂທລະສັບ: 021316550, 021316536

 

 

 

 

ສຳນັກງານສາຍລົມ

1. ສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ ເບີໂທລະສັບ: 021254508

2. ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ເບີໂທລະສັບ: 021254148

 

 

 

 

ສຳນັກງານດົງໂພສີ

1. ກົມຄື້ນຄວາມຖີ່ ເບີໂທລະສັບ: 021833005, 021833006

 

ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2021
ວິໄສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2021-2025)
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ