ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ໃນຮູບແບບ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເກີນຈຳນວນຕາມລະະບຽບກຳນົດ

16/12/2020 ~ 16/12/2020

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ໃນຮູບແບບ ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເກີນຈຳນວນຕາມລະະບຽບກຳນົດ

 

ວິໄສທັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕ໋ອນ ແຫ່ງຊາດ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2021
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2021-2025)
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ