ໜັງສືແຈ້ງປະມູນ ໂຄງການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ໂຄງການພັດທະນາລະບົບກະດານຂໍ້ມູນຊຸມຊົນລາວພາກລັດ

18/07/2022 ~ 18/07/2022

ໜັງສືແຈ້ງປະມູນ ໂຄງການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ໂຄງການພັດທະນາລະບົບກະດານຂໍ້ມູນຊຸມຊົນລາວພາກລັດ

 

ວິໄສທັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕ໋ອນ ແຫ່ງຊາດ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2021
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2021-2025)
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ