ໜັງສືເຊີນປະມູນ ການຈັດຊື້ - ຈັດຈ້າງ ລະບົບກວດກາຄຸນນະພາບເຄືອຂ່າຍການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ຂອງກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປະຈໍາປີ 2022.

12/09/2022 ~ 12/09/2022

ໜັງສືເຊີນປະມູນ ການຈັດຊື້ - ຈັດຈ້າງ ລະບົບກວດກາຄຸນນະພາບເຄືອຂ່າຍການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ຂອງກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປະຈໍາປີ 2022.

 

ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2021
ວິໄສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2021-2025)
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ